அறிவானந்தன்

கண்டவை,கேட்டவை,பார்த்தவை,படித்தவை,மனதில் உதித்தவை

ஆறறிவு!

அறிவு - புல்,மரம்,செடி - ஸ்பரிசம் (தொடுவது)

அறிவு - சிப்பி,சங்கு - ஸ்பரிசம்,ரசம் (தொடுதல்,சுவை)

அறிவு - கறையான்,எறும்பு - ஸ்பரிசம்,ரசம்,கந்தம்(தொடுதல்,சுவை,நாற்றம்)

அறிவு - தும்பி,வண்டு -ஸ்பரிசம், ரசம்,கந்தம்,ரூபம்(தொடுதல்,சுவை,நாற்றம்,உருவம்)

அறிவு - பறவை,மிருகம் - ஸ்பரிசம், ரசம்,கந்தம்,ரூபம்,சப்தம் (தொடுதல்,சுவை,நாற்றம்,உருவம்,ஒலி)

அறிவு - பறவை,மிருகம் - ஸ்பரிசம், ரசம்,கந்தம்,ரூபம்,சப்தம், ஞானம்(தொடுதல்,சுவை,நாற்றம்,உருவம்,ஒலி)

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு